Projekty dofinansowane ze środków UE

PROJEKTUJ RAZEM Z NAMI – SZKOLENIA ZAWODOWE AUTODESK DLA OSÓB Z WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Projekt ,,PROJEKTUJ RAZEM Z NAMI – SZKOLENIA ZAWODOWE AUTODESK DLA OSÓB Z

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO’’

(RPWM.02.03.02-28-0051/17)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:


Nabycie przez 162 UP (32K/130M) spośród 180 osób dorosłych (36K/144M) z woj.  warmińsko-mazurskiego  kwalifikacji w zakresie komputerowego wspomagania projektowania w programach Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical lub Autodesk 3ds Max, potwierdzonych MIĘDZYNARODOWYMI CERTYFIKATAMI AUTODESK  od 01-04-2018 do 31-03-2019.

OPIS KURSÓW:


Kursy będą prowadzone równolegle w trzech blokach tematycznych:

1. AUTODESK INVENTOR  (poziom podstawowy + profesjonalny) – 5 grup x 12 osób, razem 60 UP

Kurs trwa 42 godziny lekcyjne (21 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym + 21 godzin lekcyjnych na poziomie profesjonalnym). Autodesk Inventor to oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych. Inventor zawiera narzędzia do projektowania części w 2D i 3D, generowania dokumentacji i przeprowadzania symulacji działania projektowanych maszyn.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

 • Umiejętność tworzenia geometrii 2D i 3D
 • Umiejętność konfigurowania aplikacji oraz dokumentu
 • Umiejętność definiowania szkicu i wiązań płaskich
 • Umiejętność wykonania prezentacji dynamicznej

 

WARUNEK UKOŃCZENIA SZKOLEŃ

– zaliczenie testu wewnętrznego ostatniego dnia zajęć, zdobycie 60% pkt. z testu oraz frekwencja na poziomie min. 80% w trakcie szkoleń.

 

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

– przystąpienie do egzaminu w formie testu na poziomie zaawansowanym (zawiera poziom podstawowy). Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 70% pkt.

 1. AutoCAD MECHANICAL (poziom podstawowy + profesjonalny) – 5 grup x 12 osób, razem 60 UP

Kurs trwa 42 godziny lekcyjne (21 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym + 21 godzin lekcyjnych na poziomie profesjonalnym).
AutoCAD Mechanical to program CAD do projektowania maszyn wykorzystywany w branży produkcyjnej. Zawiera on te same narzędzia, co standardowy AutoCAD, a dodatkowo dostarcza biblioteki znormalizowanych części i narzędzi, co ułatwia projektowanie elementów mechanizmów.

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

 • Umiejętność tworzenia i modyfikowania obiektów;
 • Umiejętność tworzenie ramek i tabelek rysunkowych;
 • Umiejętność projektowania typowych elementów mechanicznych;
 • Umiejętność parametryzacji za pomocą wymiarów.

WARUNEK UKOŃCZENIA SZKOLEŃ

– zaliczenie testu wewnętrznego ostatniego dnia zajęć, zdobycie 60% pkt. z testu oraz frekwencja na poziomie min. 80% w trakcie szkoleń.

 

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

– przystąpienie do egzaminu w formie testu na poziomie zaawansowanym (zawiera poziom podstawowy). Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 70% pkt.

 1. AUTODESK 3ds MAX (poziom podstawowy + profesjonalny) – 5 grup x 12 osób, razem 60 UPKurs trwa 42 godziny lekcyjne (21 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym + 21 godzin lekcyjnych na poziomie profesjonalnym).
  3ds max to program do tworzenia grafiki trójwymiarowej, renderowania, animowania czy modelowania 3D. Pozwala tworzyć interesujące wizualnie sceny na potrzeby wizualizacji projektów oraz oryginalne elementy rzeczywistości wirtualnej.

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

 • Umiejętność modelowania i wizualizacji komputerowej;
 • Umiejętność animowania obiektów i parametrów;
 • Umiejętność tworzenia i nakładania materiałów na obiekty;
 • Znajomość sposobów renderowania

 

WARUNEK UKOŃCZENIA SZKOLEŃ

– zaliczenie testu wewnętrznego ostatniego dnia zajęć, zdobycie 60% pkt. z testu oraz frekwencja na poziomie min. 80% w trakcie szkoleń.

 

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

– przystąpienie do egzaminu w formie testu na poziomie zaawansowanym (zawiera poziom podstawowy). Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 70% pkt.

Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu udziału w kursach UP objęci zostaną procesem obiektywnej walidacji, w wyniku której min. 162 UP uzyska certyfikaty Autodesk na poziomie profesjonalnym.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


Projekt skierowany jest  do 180 OSÓB DOROSŁYCH (36K/144M)  (powyżej 18. roku życia), w tym 100% osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów KC, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

ZASADY REKRUTACJI:


W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 180 UP spełniających następujące kryteria uczestnictwa:

 1. Projekt skierowany jest do osób dorosłych mieszkającą i/lub pracującą i/lub uczącą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego które z własnej inicjatywy zgłasza chęć podniesienia kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.
 2. W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 180 osób dorosłych (36 K, 144 M), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – w przypadku osób pracujących nie są to osoby delegowane przez pracodawców*, w tym:
 3. a) 100% UP uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
 4. b) minimum 20% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);

 

Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji:

 

Na etapie rekrutacji każdy UP weźmie udział w diagnozie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych składającej się z dwóch części:

 • WERYFIKACJI BAZOWEGO STANU I POZIOMU KOMPETENCJI, zgodnych z zakresem merytorycznym danego kursu w formie testu umiejętności;
 • BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA w formie pytań kwestionariuszowych, możliwość uzyskania od 0 do 10 pkt., minimalny warunek uczestnictwa w projekcie – 5 pkt.

 

KRYTERIUM PREMIUJĄCE (ze względu na trudniejszą sytuację na rynku pracy):

 • Kobiety – 1 pkt.
 • Osoby niepełnosprawne – 1 pkt.

* Szkolenia, które w przypadku gdy uczestnikami szkolenia są pracownicy przedsiębiorców (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), łącznie spełniają dodatkowo następujące warunki:

– podmioty biorące udział w realizacji projektu nie są podmiotami powiązanymi z pracodawcą uczestnika szkolenia w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
– szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
– nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
– pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

REJESTRACJA NA SZKOLENIA:


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres:
biuro-warmia@eturia.pl, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Plac Wolności 1A, 12-100 Szczytno

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI I DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:


Beneficjent zapewni stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu  zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

KONTAKT:

Dane kontaktowe:
tel. 534-95-52-18

e-mail: biuro-warmia@eturia.plwww.etiura.pl

Biuro Projektu:
Eturia Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 32
12-100 Szczytno