OFERTA LEKCJI I WARSZTATÓW OZECENTRUM EKO-ENERGETYCZNE W SUCHORABIE


 

Jest nam niezwykle miło przedstawić Państwu ofertę naszego Eko-Energetycznego Centrum OZE, które powstało by szerzyć wiedzę na temat szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii oraz efektywności z tym związanej.

Naszym podstawowym celem działania jest promowanie działań innowacyjnych i efektywnego łączenia nauki z biznesem.

Centrum jest niepublicznym ośrodkiem kształcenia ustawicznego wpisanym do rejestru usług szkoleniowych.

Ulokowaliśmy swoją działalność w miejscowości Suchoraba , w powiecie wielickim (województwo małopolskie).

W skład obiektu wchodzą ścieżka edukacyjna przedstawiająca możliwości pozyskiwania darmowej i proekologicznej energii ze środowiska (płytka geotermia) oraz dom energooszczędny.

W związku z powyższym kierujemy do Państwa propozycję spędzenia ze swoimi Uczniami lekcji OZE i warsztatów w naszym centrum.

Poniżej przedstawiamy Państwu tematyczny , szczegółowy opis naszych spotkań i warsztatów dla młodzieży z podziałem dla szkół podstawowych i ponad podstawowych.

Wizyty Zawodoznawcze Dla Uczniów

oferta-wizyt-zawodowozanwczych-i-lekcji-na-stronę-Eturia-oraz-Instytut-Doradztwa-Sp.zo_.o..doc-e1449214364517

Prototypowy biurowiec zero energetyczny i prototypowy dom jednorodzinny zero energetyczny Instytutu Doradztwa Sp. z o.o.

Cele wizyt

Zasadniczymi celami wizyty i uczestników jest zdobycie wiedzy na temat działania i podstaw montażu różnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii, a w rezultacie podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie.

Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są w naszym centrum odnawialnych źródeł energii w Suchorabie.

Przykładowy zakres tematyczny wizyty

Dzień pierwszy wizyty zawodoznawczej będzie poświęcony zawodowi montera energetyki odnawialnej w specjalności: instalacji systemów pomp ciepła. Przedstawiciel zawodu zapozna uczniów z podstawami hydrauliczno-sanitarnymi, rodzajami systemów pomp ciepła. Specjalista w dziedzinie pomp ciepła, na podstawie zainstalowanych w centrum systemów przedstawi uczniom wady i zalety różnych rodzajów stosowanych rozwiązań, uczniowie pod nadzorem montera będą mogli wykonać podstawowe prace związane z montażem instalacji pomp ciepła, dodatkowo specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym wykonają pomiary parametrów cieplnych instalacji współpracujących z pompami ciepła. Na tej podstawie uczniowie w praktyce będą mogli ocenić efekt ekologiczny, ekonomiczny, społeczny związany z wykorzystaniem energii ziemi i powietrza do celów produkcji energii cieplnej w instalacjach z pompami ciepła.

Drugi dzień wizyty poświęcony będzie zawodowi montera energetyki odnawialnej w specjalności wykorzystującej energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych. Certyfikowany monter instalacji fotowoltaicznych, zapozna uczniów z genezą zawodu, podstawami elektrycznymi, rodzajami instalacji PV. Ponadto specjalista w zawodzie przedstawi filozofię stosowania zaawansowanych, innowacyjnych technologicznie systemów energetyki odnawialnej, w taki sposób, aby zwiększyć świadomość uczniów, iż tego typu rozwiązania są nie tylko ekonomicznie uzasadnione ale również przyjazne środowisku naturalnemu. W trakcie pierwszego dnia wizyty uczniowie, pod opieką specjalisty, będą mogli własnoręcznie zamontować instalację fotowoltaiczną. Dzięki temu staną się ekspertami w dziedzinie montażu ekologicznych technologii fotowoltaicznych.

Na zakończenie zajęć przedstawiciel firm z branży OZE wraz z doradcą zawodowym omówią poszczególne specjalizacje w zawodach wykorzystujących technologie OZE. Zostaną omówione warunki zatrudnienia w poszczególnych specjalizacjach zawodowych OZE, warunki pracy oraz płacy z uwzględnieniem możliwości uzyskania specjalistycznych certyfikatów UDT z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Dyskusja i pytania do przedstawicieli firm z branży OZE.

Moduł I: POMPY CIEPŁA

godz. 8.45 – 9.15

 • posiłek regeneracyjny (zapewnia Wykonawca),

godz. 9.15 – 10.00

oprowadzenie uczniów po laboratorium odnawialnych źródeł energii w Suchorabie i ścieżce edukacyjnej w zakresie geotermii płytkiej.:

 • omówienie zasad BHP panujących na terenie centrum,
 • regulamin obowiązujący w miejscu realizacji zajęć praktycznych.

godz. 10.00 – 14.00

 • szkolenie zawodoznawcze monterskie z zakresu pomp ciepła: cz. 1
 • zasada działania, budowa pomp ciepła
 • rodzaje instalacji z pompami ciepła
 • wady, zalety, produkcji energii cieplnej wykorzystując do tego celu instalacje z pompami ciepła.
 • efekt ekologiczny, ekonomiczny, społeczny związany z wykorzystaniem energii ziemi i powietrza do celów produkcji energii cieplnej w instalacjach z pompami ciepła
 • roczna efektywność energetyczna instalacji z pompami ciepła.

godz. 14.00 – 14.30

 • przerwa poczęstunek

godz. 14.30– 18.30

 • szkolenie zawodoznawcze monterskie z zakresu pomp ciepła: cz. 2
 • budowa instalacji grzewczej z pompami ciepła
 • zasady doboru instalacji grzewczych dla wybranego obiektu
 • miejsce lokalizacji urządzeń stosowanych w instalacjach z pompami ciepła
 • materiały narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych zasilanych energią cieplną z pomp ciepła
 • prace związane z montażem instalacji z pompami ciepła
 • pomiary parametrów cieplnych instalacji współpracujących z pompami ciepła
 • błędy montażu pomp ciepła
 • ocena jakości wykonania montażu instalacji z pompami ciepła

godz. 18.30- 19.00 zakwaterowanie na terenie centrum

Moduł II: FOTOWOLTAIKA

godz. 8.00 – 8.30

 • posiłek regeneracyjny (zapewnia Wykonawca),

godz. 8.30 – 13.30

 • szkolenie zawodoznawcze z zakresu systemów fotowoltaicznych cz. 1:
 • konstrukcja modułów fotowoltaicznych,
 • zasada działania modułów fotowoltaicznych,
 • rodzaje instalacji fotowoltaicznych,
 • wady, zalety, produkcji energii elektrycznej wykorzystując do tego celu instalacje fotowoltaiczne,
 • efekt ekologiczny, ekonomiczny, społeczny związany z wykorzystaniem energii słonecznej do celów produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych,
 • konstrukcja modułów fotowoltaicznych,
 • zasada działania modułów fotowoltaicznych,
 • prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej,
 • materiały narzędzia i sprzęt do montażu instalacji fotowoltaicznych. Sposoby montażu instalacji PV na dachach płaszczyznach.

godz. 13.30 – 14.00

 • przerwa obiadowa (obiad zapewnia Wykonawca),

godz. 14.00– 17.00

szkolenie zawodoznawcze z zakresu systemów fotowoltaicznych cz. 2:

 • prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej,
 • budowa instalacji fotowoltaicznej,
 • zasady doboru instalacji fotowoltaicznych,
 • miejsce lokalizacji urządzeń stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych,
 • ocena jakości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej,
 • omówienie najczęściej popełnianych przez monterów błędów montażowych.

Moduł III: BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE

godz. 8.45 – 9.15

 • posiłek regeneracyjny (zapewnia Wykonawca),

godz. 9.15 – 10.00

oprowadzenie uczniów po laboratorium odnawialnych źródeł energii w Suchorabie i ścieżce edukacyjnej w zakresie geotermii płytkiej.:

 • omówienie zasad BHP panujących na terenie centrum,
 • regulamin obowiązujący w miejscu realizacji zajęć praktycznych.

godz. 10.00 – 14.00

 • Zagadnienie efektywności energetycznej
 • Klasyfikacja energooszczędności budynków
 • Cechy budynków energooszczędnych i zero –energetycznych
 • Pojęcie termoizolacyjności w budynkach
 • Zasady projektowania i wykonawstwa budynków energooszczędnych i pasywnych

godz. 14.00– 14.30

 • przerwa poczęstunek

godz. 14.30– 18.30

 • Dobór instalacji OZE w budynkach energooszczędnych
 •  Co to jest audyt szczelności budynków i jego proces
 • Termowizja i badania szczelności budynków energooszczędnych (test blower-door)

godz. 14.30– 18.30

 • zakwaterowanie na terenie centrum

Edukacja Ekologiczna Dla „Młodych Inżynierów”

Cele wizyt

Zasadniczymi celami wizyty uczniów jest kształtowanie postaw pro środowiskowych, budowanie poziomu aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy ekologii.

W przyjętej przez nas koncepcji programu wydzielono, odrębne bloki (moduły) edukacji ekologicznej, które mają na celu zdobycie wiedzy na temat poszczególnych obszarów, działań ekologicznych. Każdy blok zawiera określone treści w obrębie danego zakresu podstawowych zagadnień edukacji ekologicznej. Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są w naszym centrum odnawialnych źródeł energii w Suchorabie.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko, co go otacza.

Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.

Główne cele programu edukacji ekologicznej dla „młodszych inżynierów”

Celem nadrzędnym jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

W opracowanym programie cele edukacji ekologicznej obejmują:

 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
 • kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą. Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody,
 • rozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi roślin, zwierząt,
 • uwrażliwienie dzieci na czystość środowiska, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan czystości wód,
 • przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności, wyrabianie przekonania, że żywność nie zawsze jest zdrowa, wyrabianie umiejętności właściwego jej wyboru,
 • uświadomienie dzieciom problemu opakowań, świadomy ich wybór,
 • kształtowania umiejętności przekazywania przez dzieci wiadomości i wyrażania uczuć w różnorodnych formach ekspresji (językowej, graficznej, ruchowej),
 • rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym w Polsce rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie,

Stawianie właściwych celów edukacji ekologicznej w szkole podstawowej i konsekwentna ich realizacja ma doniosłe znaczenie. Chodzi o ukształtowanie w dziecku postawy ekologicznej, która charakteryzuje się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych, ciekawością świata i praw nim rządzących, odpowiedzialnością wobec wszelkich form życia, aktywnością, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi.

Przykładowy program tematyczny wizyty

MODUŁ I: ENERGIA

MY ENERGIĘ OSZCZEDZAMY I WAS DO TEGO NAMAWIAMY

 • JAK OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ? – spotkanie z pracownikiem centrum, poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w codziennym życiu opartych na źródłach energii.
 • CO PRZEPUSZCZA ŚWIATŁO? – zabawa badawcza; rozwijanie umiejętności obserwowania.
 • OD ŁUCZYWA DO ŻARÓWKI – poznanie etapów powstania światła z wykorzystaniem różnych źródeł energii; zapoznanie ze sposobami oświetlenia dawniej i dziś.
 • ENERGIĘ OSZCZĘDZAMY – ZBĘDNE ŚWIATŁO WYŁĄCZAMY. Wyrabianie nawyku wyłączania zbędnego oświetlenia i stosowania żarówek energooszczędnych.
 • MALI STRAŻNICY ENERGII –wspólne ustalenie sposobów oszczędzania energii w domu i w szkole; ustalenie dyżurnych „wygaszaczy energii”.

MODUŁ II: WODA

Z PRZYRODĄ CHCESZ ŻYĆ W ZGODZIE? – POMYŚL O WODZIE! OSZCZĘDZAJ KROPELKI, TO KŁOPOT NIEWIELKI.

 • W JAKI SPOSÓB MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ WODĘ? – giełda pomysłów – zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody
 • SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE? – przedstawienie drogi wody ze zbiorników wodnych do mieszkań.
 • WODNIK Z KRYSZTAŁOWEGO JEZIORKA – ukazanie dzieciom negatywnych skutków zanieczyszczania wody i zgubnej działalności ludzi. Uświadomienie ,że i od nich zależy los i przyszłość naszej planety. Spacer wokół pobliskiego stawu. Zachęcanie do świadomych i szczegółowych obserwacji, uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt, uświadomienie różnorodności form życia zamieszkujących jezioro i jego okolice, oraz tego ,że człowiek jest również cząstką przyrody.

MODUŁ III: ODPADY

SZKOLNE RADY NA ODPADY

 • ŚMIECI SEGREGUJESZ CZYSTĄ ZIEMIĘ ZYSKUJESZ – zabawa interaktywna, segregacja do kolorowych pojemników – kształtowanie nawyku segregowania odpadów.
 • CO Z TYMI ŚMIECIAMI? – przedstawienie drogi śmieci, od materiałów użytkowych, poprzez recykling aż do wtórnego ich użycia, zwrócenie uwagi dzieci na możliwość wykorzystania odpadów
 • NASZE RADY NA ODPADY – wykorzystywanie gazet, butelek plastikowych oraz innych materiałów recyklingowych do zabaw – dostarczanie radości i zadowolenia podczas zabaw materiałami odpadowymi.

Cennik zajęć / warsztatów

WIZYTA ZAWODOWOZANAWCZA

CZAS TRWANIA 1 DZIEŃ ( 8 godzin lekcyjnych ) – Koszt 200 zł od ucznia.

Minimalna ilość uczestników w grupie 10 osób

 • Do wyboru moduł moduł I: pompy ciepła lub moduł II – fotowoltaika , III – budownictwo energooszczędne i pasywne . W cenę wliczone ( materiały szkoleniowe i zużywalne , poczęstunek: kawa, herbata i ciastka) . Na koniec modułu każdy z uczestników dostaje certyfikat zakończenia warsztatów.

WIZYTA ZAWODOWOZNAWCZA Z NOCLEGAMI I PEŁNYM WYŻYWIENIEM

CZAS TRWANIA 2 DNI  (16 godzin lekcyjnych) – Koszt 350 zł od ucznia.

Minimalna ilość uczestników w grupie 10 osób

 • Cena obejmuje realizację dwóch modułów ( Moduł I: pompy ciepła – jeden dzień. Moduł II – fotowoltaika – drugi dzień) W cenę wliczone ( noclegi, pełne wyżywienie ( śniadanie, obiad, kolacja oraz materiały szkoleniowe i zużywalne ) . Na koniec każdy z uczestników dostaje certyfikat zakończenia warsztatów.

CZAS TRWANIA 3 DNI  (24 godziny lekcyjne) – Koszt 500 zł od ucznia.

Minimalna ilość uczestników w grupie 10 osób

 • Cena obejmuje realizację dwóch modułów ( Moduł I: pompy ciepła – jeden dzień. Moduł II – fotowoltaika – drugi dzień, Moduł III budownictwo energooszczędne i pasywne) W cenę wliczone ( noclegi, pełne wyżywienie ( śniadanie, obiad, kolacja oraz materiały szkoleniowe i zużywalne ) . Na koniec każdy z uczestników dostaje certyfikat zakończenia warsztatów.

OFERTA WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

CZAS TRWANIA 1 DZIEŃ  ( 8 godzin lekcyjnych) – Koszt 120 zł od ucznia.

 • W cenę wliczone ( materiały szkoleniowe i zużywalne , poczęstunek: kawa, herbata i ciastka, certyfikat zakończenia zajęć).

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

CZAS TRWANIA 1 DZIEŃ  ( 4 godzin lekcyjnych) – Koszt 60 zł od osoby

 • W cenę wliczone ( poczęstunek: soki ,owoce, herbata, ciastka, certyfikat zakończenia zajęć).

Zakres zajęć

LEKCJA OZE – MODUŁ I „WODA” – 3 godziny lekcyjne

LEKCJA OZE – MODUŁ II „ENERGIA”- 3 godziny lekcyjne

LEKCJA OZE – MODUŁ III „SEGREGACJA” – 2 godziny lekcyjne

Zapisy

Zapisy na wizyty zawodoznawcze i lekcje OZE odbywają się drogą telefoniczną, lub poprzez e-mail –rlobocki@eturia.pl

Zajęcia odbywają się w specjalistycznym, Eko-Energetycznym Centrum Suchoraba 12,32-005 Suchoraba.

Referencje

LISTA PROJEKTÓW SZKOELNIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KONSORCJUM

Konsorcjum zrealizowało do tej pory kilkanaście wizyt zawodowych dla szkół w zakresie energii odnawialnej i budownictwa energooszczędnego dla takich instytucji jak:

 • Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie , ul. Szablowskiego 1
 • Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach
 • Zespół Szkół Budowlanych „Chemobudowa Kraków” Kraków, osiedle Urocze 13
 • Zespół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 , Kraków