SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z EFS

Kierownik projektu

 1. zarządzanie projektem w obszarach związanych z jego realizacją:
 • integralność i komunikacja – właściwa koordynacja,
 • czas – terminowość,
 • koszty i dostawy – zgodność z budżetem,
 • zmiany w projekcie – zgodność z planem działania,
 • ryzyko – minimalizacja zagrożenia niepowodzenia projektu
 1. nadzór (bieżąco) i kontrola (doraźnie) nad zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznymi oraz prawidłowym przebiegiem działań projektowych,
 2. nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami  i przepisami prawa krajowego oraz unijnego,
 3. bieżące monitorowanie prawidłowości ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji,
 4. bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu,
 5. raportowanie w formie ustnej do Prezesa Zarządu (bieżące – w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne – obligatoryjne)

 

W przypadku projektów dofinansowanych w ramach EFS nadzór nad szkoleniami i zakres obowiązków wynika z zapisów we wniosku o dofinansowanie, m.in. może to być:

 

Specjalista ds. kształcenia i rekrutacji lub Specjalista ds. szkoleń

 1. współpraca z lokalnymi mediami, prasą oraz instytucjami działającymi w obszarze zainteresowania grupy docelowej,
 2. prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej projektu,
 3. koordynowanie wydruku i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych,
 4. zapewnienie odpowiedniej informacji związanej z realizacją projektu (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS),
 5. bieżąca rekrutacja przedsiębiorstw oraz uczestników na szkolenia zgodnie z założeniami projektu – ocena aplikantów,
 6. weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych pod kątem kwalifikowalności do udziału w projekcie,
 7. przydział uczestników do poszczególnych grup (edycji),
 8. utrzymywanie kontaktu z beneficjentami ostatecznymi na każdym etapie realizacji projektu,
 9. organizacja biura projektu,
 10. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem kursów,
 • Opracowanie wzorów i wydruk dokumentów szkoleniowych, protokołów i arkuszy egzaminacyjnych, dobór i współpraca z trenerami
 1. Opracowywanie metodyki programów szkoleniowych
 2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych,
 3. Logistyka szkoleń
 4. Zabezpieczenie i transport sprzętu m.in. instalacji solarnych oraz narzędzi montażowych, do miejsca gdzie mają odbywać się szkolenia w dniu poprzedzającym wyznaczony termin szkolenia oraz po zakończeniu szkoleń do momentu następnego cyklu szkoleń lub zwrotu sprzętu podmiotowi wynajmującemu; odpowiednie rozłożenie i złożenie sprzętu w sali szkoleniowej, opracowanie listy zamówień sprzętu
 5. Wizytacja miejsca przeprowadzenia szkoleń (ocena stanu technicznego i przystosowanie sal szkoleniowych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych)
 6. Nadzór nad jakością szkoleń (monitoring prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz  zaangażowania pracy trenera, badanie poziomu zadowolenia i satysfakcji uczestników projektu).
 7. Kontrola oraz analiza postępów i zagrożeń w projekcie,
 8. Opracowanie wzorów i wydruk dokumentów będących narzędziami monitorującymi,
 9. Raportowanie w formie ustnej do Kierownika projektu (bieżące – w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne – obligatoryjnie)

 

Obsługa księgowa

 1. terminowe regulowanie zobowiązań finansowych podjętych w imieniu projektu,
 2. prowadzenie dokumentacji księgowej,
 3. rozliczanie zobowiązań wobec ZUS, US,
 4. stała obsługa rachunku bankowego projektu,
 5. prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i przyjętą polityką rachunkowości
 6. kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu,
 7. księgowanie kosztów projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla tzw. wydatków kwalifikowanych,
 8. zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie ich wystąpienia
 9. weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania

 

Opiekun merytoryczny

 1. Nadzór nad treścią i sposobem realizacji usługi edukacyjno – szkoleniowej, w tym zapewnienie jej aktualności i adekwatności do potrzeb odbiorców.
 2. Konsultacje z prowadzącymi szkolenia, przekazywanie im wniosków z wizytacji na szkoleniach.
 3. Monitorowanie przebiegu programu
 4. Raportowanie do kierownika projektu

Trenerzy

 • przeprowadzenie szkoleń w oparciu i zgodnie z programem szkoleń

Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych

 1. Kolportaż ulotek,
 2. Plakatowanie w miejscach do tego przeznaczonych

 

SZKOLENIA KOMERCYJNE/ZAMKNIĘTE

Opiekun merytoryczny – Specjalista ds. szkoleń zarządzanie projektem w obszarach związanych z jego realizacją:

 

 • integralność i komunikacja – właściwa koordynacja,
 • czas – terminowość,
 • koszty i dostawy – zgodność z budżetem,
 • zmiany w projekcie – zgodność z planem działania,
 • ryzyko – minimalizacja zagrożenia niepowodzenia projektu

– nadzór (bieżąco) i kontrola (doraźnie) nad zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznymi oraz prawidłowym przebiegiem działań projektowych,

– nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z  wymogami  i przepisami prawa krajowego oraz unijnego,

– bieżące monitorowanie prawidłowości ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji,

– bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu,

– raportowanie w formie ustnej do Prezesa Zarządu (bieżące – w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne – obligatoryjne)

 

Koordynacja prac związanych z przygotowaniem kursów,

– Opracowanie wzorów i wydruk dokumentów szkoleniowych, protokołów i arkuszy egzaminacyjnych, dobór i współpraca z trenerami

 1. Opracowywanie metodyki programów szkoleniowych
 2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych,
 3. Logistyka szkoleń

– Zabezpieczenie i transport sprzętu m.in. instalacji solarnych oraz narzędzi montażowych, do miejsca gdzie mają odbywać się szkolenia w dniu poprzedzającym wyznaczony termin szkolenia oraz po zakończeniu szkoleń do momentu następnego cyklu szkoleń lub zwrotu sprzętu podmiotowi wynajmującemu; odpowiednie rozłożenie i złożenie sprzętu w sali szkoleniowej, opracowanie listy zamówień sprzętu

– Wizytacja miejsca przeprowadzenia szkoleń (ocena stanu technicznego i przystosowanie sal szkoleniowych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych)

– Nadzór nad jakością szkoleń (monitoring prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz  zaangażowania pracy trenera, badanie poziomu zadowolenia i satysfakcji uczestników projektu).

 

Obsługa księgowa

 1. terminowe regulowanie zobowiązań finansowych podjętych w imieniu projektu,
 2. prowadzenie dokumentacji księgowej,
 3. rozliczanie zobowiązań wobec ZUS, US,
 4. stała obsługa rachunku bankowego projektu,
 5. prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i przyjętą polityką rachunkowości
 6. kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu,
 7. zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie ich wystąpienia
 8. weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania

 

Trenerzy

 • przeprowadzenie szkoleń w oparciu i zgodnie z programem szkoleń