Niniejsza procedura ustala zasady oceny szkolenia oraz kadry szkoleniowej zapewniające jakość szkolenia w firmie Eturia Sp. z o.o.

 1. Dokumenty podlegające ocenie:
 2. ANKIETY EWALUACYJNE – PRZEDSZKOLENIOWA/POSZKOLENIOWA
 3. INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH

– CZĘŚĆ I – ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH

– CZĘŚĆ II – ANKIETA

 1. ANKIETA BADAJĄCA JAKOŚĆ SZKOLENIA
 2. TESTY EWALUACYJNE

Firma przeprowadza wśród Uczestników testy wstępne i końcowe na podstawie, których sporządzana jest ewaluacyjna wartość dodana szkolenia

 1. KARTA OCENY TRENERA

 

 1. Powyższe dokumenty przekazywane są do Specjalisty szkoleń- dotyczy szkoleń komercyjnych a w przypadku szkoleń dofinansowanych w ramach EFS do odpowiedniego specjalisty zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie.
 • Specjalista analizuje ankiety i sporządza raport, który przedstawia na cyklicznym spotkaniu kardy szkoleniowej po każdej edycji.

W przypadku, gdy wyniki oceny są niskie, specjalista podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji. Podjętymi działaniami mogą być:

 1. indywidualne ustalenia z trenerem oraz analiza mocnych i słabych stron sposobu prowadzenia zajęć przez tę osobę
 2. analiza materiałów szkoleniowych i dostosowanie ich do oczekiwań uczestników
 3. zmiany w programie zajęć według sugestii i oczekiwań uczestników na podstawie wskazanych w ankietach ewaluacyjnych najciekawszych i najmniej użytecznych elementów zajęć
 4. zmiany w sposobie organizacji zajęć
 5. inne, niewymienione wyżej działania, które koordynator merytoryczny uzna za konieczne na podstawie ocen uczestników
 6. Wyniki z ewaluacji wykorzystywane są dla polepszenia późniejszych szkoleń.