Projekty dofinansowane ze środków UE

Moje kwalifikacje – moja jakość – moja jakość życia

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:


Projekt „Moje kwalifikacje – moja jakość – moja jakość życia” realizowany jest w okresie 01.08.2020 – 31.08.2021r.
Kursy oferowane w ramach projektu odpowiadają na potrzeby świętokrzyskiego w szczególności obszaru OSI rynku pracy i organizowane są we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność zgodną z obszarami kursów. W ramach projektu przewiduje się realizację kursów zgodnie z Rozporządz. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji i potwierdzone certyfikatem rozpoznawalnym w branży budowlano – przemysłowej, z którą powiązana jest kwalifikacja nadawana w ramach projektu tj. certyfikaty TUV Rheinland lub zaświadczenia UDT.
Szkolenia będą prowadzone równolegle w dwóch blokach tematycznych:
KURSY A – Operator obrabiarki CNC – (razem 6 grup, 72 UP)
KURSY B – Operator wózków jezdniowych specjalizowanych ładowarko-teleskopowe kat. I WJO (razem 6 grup, 72 UP)

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


Projekt skierowany jest do 144 os. (11K/133M) w wieku 18 lat i więcej z obszaru miast średnich (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój) tracących funkcje
społeczno-gospodarcze w WŚ, które na tym obszarze uczą się, pracują lub zamieszkują w rozum. przepisów KC, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub
podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym min.20% osób pow. 50 roku życia, min.60% osób nisko-wykwalifikowanych (wykształcenie do poziomu ISCED 2 włącznie),
min. 20% – osoby niepełnosprawne, min.10% kobiet w celu wyrównania szans zawodowych na rynku pracy. Status na rynku pracy: a)osoby pracujące będą stanowić ok.70% UP, b) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo ok. 30%.
Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących).

ZASADY REKRUTACJI:


W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 144 osoby dorosłe (11 K, 133 M), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego, spełniających następujące kryteria uczestnictwa:
1. minimum 20% UP to osoby powyżej 50 roku życia (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
2. minimum 60% UP to osoby z niskimi kwalifikacjami tj. na poziomie ISCED 2 (poziom podstawowy i gimnazjalny), (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
3. minimum 10% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci, wyrównanie szans zawodowych na rynku pracy na obszarze miast średnich WS, gdzie większość przebadanych K ma mniejsze doświadczenie zawodowe i mniejszy staż pracy niż M (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
4. ok. 70% UP to osoby pracujące (weryfikacja: oświadczenie uczestnika);
5. ok. 30% to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (weryfikacja: oświadczenie uczestnika).

Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących) (weryfikacja: status na rynku pracy- oświadczenie).
W projekcie mogą brać udział osoby niekorzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (weryfikacja: oświadczenie)
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) – zapewniona jest dostępność dla wszystkich uczestników projektu (w tym OzN bez względu na ich rodzaj i stopień) (weryfikacja: kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia)

Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji dla szkoleń A i B:
a) osoby niepełnosprawne o statusie osób bezrobotnych – 5pkt (weryfikacja: oświadczenie)
b) kobiety – 5pkt (weryfikacja: oświadczenie)
c) osoby z wykształceniem nie wyższym niż podstawowe lub gimnazjalne – 5pkt.
d) osoby bezrobotne powyżej 50 rok życia – 5pkt.

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

REJESTRACJA NA SZKOLENIA:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres:
biuro-o@eturia.pl, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

ZASADA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.
UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:
– Harmonogram szkoleń

KONTAKT:


Biuro Projektu
Eturia Sp. z o.o.
ul. Żytnia 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dane kontaktowe:
Karolina Cyranowska
biuro-o@eturia.pl
tel. 510 811 701