Projekty dofinansowane ze środków UE

Kwalifikacje drogą do sukcesu !

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:


Projektuj razem z nami – szkolenia Autodesk dla osób z miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice (OSI)

Projekt „Projektuj razem z nami – szkolenia Autodesk dla osób z miast Ostrowiec Świętokrzyski,

Skarżysko-Kamienna i Starachowice (OSI) realizowany jest w okresie 01.04.2018 r. – 28.02.2019 r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest nabycie przez minimum 162 UP (32K/130M) spośród 180 osób dorosłych (36K/144M) z miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko- Kamienna i Starachowice (OSI) kwalifikacji W ZAKRESIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA w programach Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical lub Autodesk 3ds Max, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami Autodesk do 28-02-2019 r.

Wnioskodawca zapewnia zgodność proponowanego wsparcia z przeprowadzoną diagnozą, która odnosi się do założeń RPO WS w zakresie poprawy skuteczności działań

dot. dostępności kształcenia przez całe życie, w stosunku do osób z OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI, w tym os. powyżej 50 lat (20%), os. o niskich

kwalifikacjach (10%), kobiet i ON zagrożonych wykluczeniem zawodowym

Szkolenia będą prowadzone równolegle w trzech  blokach tematycznych:

KURSY A – Autodesk Inventor (razem 5 grup, 60 UP)

KURSY B – AutoCAD Mechanical (razem 5 grup, 60 UP)

KURSY C- Autodesk 3ds Max (razem 5 grup, 60 UP)

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


Grupę docelową stanowi 180 osób dorosłych (36K/144M), w tym:

-100% osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenach miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice, tzn. na obszarach o najniższym stopniu rozwoju gospodarczego (OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI);

-100% osób dorosłych W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, tzn. osób pracujących albo pozostających bez zatrudnienia, ale poszukujących pracy i zainteresowanej jej podjęciem;

– Projekt gwarantuje udział 50% OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA – wg danych statystycznych WUP Kielce osoby bezrobotne wieku powyżej 50 lat stanowiły w 2016; największy odsetek m.in. w powiatach skarżyskim 6,4%, starachowickim 7,0% (całe WS 5,9%);

– 10 % osób NISKO WYKWALIFIKOWANYCH (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 2 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia ISCED 2011);

-. W celu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji projekt zakłada udział OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (20%) – szkolenia dostosowane do możliwości ON oraz posiadanej niepełnosprawności;

– Projekt skierowany jest dla KOBIET w celu wyrównania szans zawodowych na rynku pracy na obszarze OSI, gdzie większość przebadanych kobiet ma mniejsze doświadczenie zawodowe i mniejszy staż pracy niż mężczyźni;

–  W projekcie będą uczestniczyć osoby, które nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS (oświadczenie UP).

 

Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji:

– Osoby powyżej 50 roku życia – 5 pkt.

– Osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt.

– Osoby niepełnosprawne – 5 pkt.

– Kobiety aktywne zawodowo – 5 pkt.

– Osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy w branżach działających na rzecz mechatroniki tj. przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), budownictwo (sekcja F), ICT (sekcja J, dział 61-63) – 5 pkt.

– Osoby o najniższych dochodach, które mają największe bariery w dostępie do szkoleń (przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł; weryfikacja na podstawie oświadczenia kandydata) – 5 pkt.

REJESTRACJA NA SZKOLENIA:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: biuro-os@eturia.pl,  dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Żytnia 9,27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski.

ZASADA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Projektuj razem z nami – szkolenia Autodesk dla osób z miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice (OSI)” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

– Harmonogramy szkoleń

KONTAKT:


Biuro Projektu
Eturia Sp. z o.o.
ul. Żytnia 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dane kontaktowe:
biuro-o@eturia.pl
tel. 512 319 706