Projekty dofinansowane ze środków UE

Kwalifikacje drogą do sukcesu !

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:


Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu !” realizowany jest w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020 r.

Kursy oferowane w ramach projektu odpowiadają na potrzeby świętokrzyskiego w szczególności obszaru OSI rynku pracy i organizowane są we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność zgodną z obszarami kursów. W ramach projektu przewiduje się realizację kursów zgodnie z Rozporządz. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji i potwierdzone certyfikatem rozpoznawalnym w branży budowalno-przemysłowej, z którą powiązana jest kwalifikacja nadawana w ramach projektu tj. certyfikaty TUV Rheinland lub zaświadczenia UDT. Szkolenia będą prowadzone równolegle w dwóch blokach tematycznych:

A-Operator obrabiarki CNC

B-Operator wózków widłowych specjalizowanych ładowarko-teleskopowe kat. I WTO

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkałych na obszarze OSI ( w tym przypadku Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój) w WS w rozum. przepisów KC, uczestniczących z własnej inicjatywy w kursach, w tym min.60% UP to osoby o niskich kwalifikacjach, min. 20% UP to osoby 50+ oraz osoby niepełnosprawne.

ZASADY REKRUTACJI:


Projekt skierowany jest do 144 osób dorosłych (11K/133M) w wieku 18 lat i więcej z obszaru miast średnich (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój) tracących funkcje społeczno-gospodarcze w woj. świętokrzyskim, które na tym obszarze uczą się, pracują lub zamieszkują w rozum. przepisów KC, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Kryteria uczestnictwa:

1.Wiek: min. 20% OSÓB POW. 50 ROKU (kwest. osobowe)

2.Wykształcenie:min. 60 % osób NISKO WYKWALIFIKOWANYCH (posiad. wykształcenie do poziomu ISCED 2 włącznie, zgodnie z MSKK ISCED 2011

Wspierana w/w grupa wykazujące największą lukę kompetencji lub posiadające największe potrzeby związane z uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

3.W celu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji projekt zakłada udział OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH min. 20% szkolenia dostosowane do możliwości ON oraz posiadanej niepełnosprawności (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia)

4.Parytet płci: min. 10% K w celu wyrównania szans zawodowych na rynku pracy na obszarze miast średnich WS, gdzie większość przebadanych K ma mniejsze doświadczenie zawodowe i mniejszy staż pracy niż M.

5.Status na rynku pracy(analiza grupy objętej b. własnymi):

a)osoby pracujące będą stanowić ok. 70% UP (oświadczenie)

b)os. bezrobotne lub bierne zawodowo-ok. 30% UP oświadczenie) – wsparcie kierowane jest do w/w osób niezależnie od ich sytuacji społ.-zawodowej.

6.W projekcie będą uczestniczyć osoby, które nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS (oświadczenie UP)

Kryteria uczestnictwa w kursach:

a)obligatoryjne

-11K/133M ukończ. 18 r. życia oraz nauka, praca lub zamieszkiwanie w roz. przepisów KC na obszarze miast średnich WŚ tj. Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój (kwest. osobowy)

-osoby niekorzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS (oświadczenie)

-Status na rynku pracy: (a) osoby pracujące (oświad.); (b) osoby bezrobotne i bierne zawodowo (oświad.);

-Stan zdrowia potwierdzony. zaświadczeniem lekarskim (dot.kursu B)

b)dodatkowe (selekcji)-punktowe

-Kobiety powyżej 50 roku życia- 5pkt

-Osoby z niepełnosprawnościami bezrobotne – 5 pkt.

-Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia- 5pkt

c)dla szkoleń A i B posiadanie podst. wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem danego szkolenia – 5 pkt. (ankieta/ diagnoza potrzeb)

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

REJESTRACJA NA SZKOLENIA:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: biuro-o@eturia.pl, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

ZASADA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

– Harmonogramy szkoleń

KONTAKT:


Biuro Projektu
Eturia Sp. z o.o.
ul. Żytnia 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dane kontaktowe:
Karolina Cyranowska
biuro-o@eturia.pl
tel. 510 811 701