Projekty dofinansowane ze środków UE

Dolnośląska Kuźnia Kadr

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:


Projekt zgodny z regulaminem konkursu nr RPDS.10.04.01-IZ.00-02-057/16. Typ działania: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest uzyskanie przez 112 UP (14K/98M) spośród 120 (16K/104M) słuchaczy placówki kształcenia ustawicznego z terenu woj. dolnośląskiego, kwalifikacji zawodowych w zakresie Obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator / Programista CNC do 31.12.2017 r.
W ramach projektu przewiduje się realizację kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych..

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


Wsparcie dedykowane 120 (16K, 104M) osobom dorosłym, słuchaczom placówki kształcenia ustawicznego, głównie:

□ w wieku 18-24 lata, zgłaszającym chęć podniesienia kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

□ min: 40 osób (6K, 34M) to osoby bezrobotne/ bierne zawodowo (weryfikacja: zaświadczenie z PUP)

 

Dodatkowo 25% słuchaczy (4K, 26M) po zakończeniu szkoleń skorzysta ze wsparcia w postaci staży zawodowych u pracodawców działający w branży przetwórstwo przemysłowe obszar obróbka materiałów, wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje WD.

ZASADY REKRUTACJI:


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa dolnośląskiego  w sposób ciągły do 31.08.2017 r. (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych.

 

Dodatkowe kryteria premiujące:

  1. a) kobiety – 3pkt
  2. b) osoby o niskich kwalifikacjach – 3pkt
  3. c) osoby zamieszkujące tereny wiejskie-3pkt
  4. d) osoby z niepełnosprawnościami- 3 pkt

Kryteria merytoryczne:

  1. a) doświadczenie zawodowe na stanowisku programista lub posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia- 0-3 pkt (1 rok- 1 pkt)- kopia świadectwa/umowy z pracodawcą.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

EFEKTY UCZENIA SIĘ:


UCZESTNIK:

– Wskazuje elementy składowe ostrza skrawającego i dobiera odpowiednie narzędzia do obrabianego materiału

– Wymienia rodzaje narzędzi frezarskich i dobiera odpowiednie oprawki do mocowania narzędzi frezarskich

– Wymienia i opisuje metody obróbki skrawaniem

– Wymienia  procesy technologiczne przykładowych detali . Dobiera narzędzia i parametry do danej operacji

– Wymienia podstawowe rodzaje układów sterowania numerycznego oraz wskazuje tryby pracy układu sterowania

– Rozróżnia poszczególne metody programowanie obrabiarek CNC

– Rozróżnia układy współrzędnych dla tokarki oraz frezerki CNC Rozróżnia wymiarowanie układzie współrzędnych biegunowych

– Wymienia  podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze, technologiczne

– Potrafi pisać programy na wałki z wykorzystaniem kodu ISO

– Potrafi pisać programy na wałki z wykorzystaniem interpolacji kołowej, oraz cykli obróbczych

– Potrafi pisać program na część frezarską z wykorzystaniem funkcji G90 i G91

– Potrafi pisać programy na części frezarskie z wykorzystaniem kodu ISO

– Potrafi pisać programy na części frezarskie z wykorzystaniem korekcji, oraz cykli obróbczych

– Uruchamia i  wyłącza maszyny. Opisuje charakterystykę pulpitu  układu sterowania

– Wskazuje tryby pracy maszyny oraz dokonuje pomiaru narzędzi

– Potrafi napisać program z wykorzystaniem kodu ISO oraz program  wykorzystaniem cykli

 

KONTAKT:


Biuro Projektu
Eturia Sp. z o.o.

ul. Wiaduktowa
52- 111 Wrocław

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
g.grzesiczak@professional-group.pl
tel. 513 107 481