Eturia Sp. z o.o. realizuje projekt „GOTOWY NA PRZYSZŁOŚĆ – kompetencje przyszłości w szkoleniach zawodowych spółki ETURIA” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zasadach programu Erasmus+, KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000150202, współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w kwocie 66 411,92 PLN w proporcji 82,52% z budżetu środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego, realizowany jest w okresie 31.12.2023 – 30.12.2024 r.

Mobilność do miasta Braga w Portugalii miała miejsce w dniach 18 – 25 maja 2024 r.  Kadra odpowiedzialna za szkolenia zawodowe wzięła udział w kursie organizowanym przez APLICAPROPOSTA LDA (Braga mob) pn. „EDUKACJA 4.0 – kształcenie zawodowe z naciskiem na kształcenie kompetencji przemysłu przyszłości”.

Cele projektu:

  1. podniesienie jakości pracy w spółce Eturia i efektywności kształcenia
  2. wyższa zdawalność egzaminów zawodowych i uzyskanie przez kursantów wyższych wyników na egzaminach zawodowych
  3. rozwój osobisty i wzrost kompetencji interpersonalnych kadry edukacyjnej
  4. nawiązanie współpracy międzynarodowej, podtrzymywanej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zwiększenie europejskiego wymiaru placówki
  5. przygotowanie kadry do zdobycia praktycznych umiejętności planowania współpracy międzynarodowej i przygotowywania projektów skierowanych również do uczniów

Najważniejszym celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki kształcenia ustawicznego w określonych przez beneficjenta obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz praktyka będą doskonałym narzędziem do pracy z uczestnikami kursów zawodowych, promocji placówki kształcenia ustawicznego oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk z innymi.

Eturia Sp. z o.o. dąży do zwiększenia efektywności prowadzonego nauczania, dostrzegając problemy uczestników szkoleń zawodowych związane z koniecznością przyswajania wiedzy bez wyraźnego przełożenia na kompetencje wymagane w nowoczesnych zakładach pracy. Beneficjent zmierza do doskonalenia swoich programów edukacyjnych, chcąc zagwarantować słuchaczom jak najbardziej przystępne formy nauczania, a zarazem kształcić w zakresie kompetencji przemysłu przyszłości, wymaganych obecnie na równi z wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami.

Ogromne znaczenie mają takie kompetencje pracownika, jak: innowacyjność i kreatywność, multitasking – zarządzanie sobą w czasie, odpowiedzialność społeczna, inteligencja emocjonalna, team coaching, sztuka facylitacji, design thinking, zwinność w duchu agile, juggling inspiration, profesjonalne prezentacje i wystąpienia, wykorzystanie nowych technologii w pracy (sztuczna inteligencja, druk 3D, wirtualna rzeczywistość, programowanie), personal branding – budowanie marki osobistej.

Uczestnicy mobilności zagranicznej podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie kształtowania kompetencji przyszłości wśród uczniów i wdrażają w swoją pracę metodykę kształcenia, pozwalającą na jak najskuteczniejsze przygotowanie uczniów do wyzwań nowoczesnej gospodarki, dzięki przygotowanym w ramach projektu narzędziom służącym kierunkowemu rozwojowi uczniów.

W wyniku realizacji projektu, poprawie ulegnie efektywność procesu kształcenia w spółce Eturia.